Pytania na egzaminy i kolokwia cz. 2


 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.com/gantwexcelu

Dzisiaj część druga odpowiedzi na podstawowe pytania, które mogą pojawić się na egzamnach i kolokwiach z przedmiotu zarządzanie projektami.

Wszystkie wpisy z tej serii:

5. Co to jest zarządzanie projektem?

Zarządzanie projektem to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik w działaniach projektu w celu spełnienia jego wymagań. Zarządzanie projektem zwykle obejmuje:

 • określenie wymagań,
 • odniesienie się do potrzeb, obaw i oczekiwań interesariuszy w miarę postępu planowania i realizacji projektu,
 • zorganizowanie, utrzymanie i przeprowadzenie komunikacji pomiędzy interesariuszami,
 • zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy,
 • utrzymanie równowagi między czynnikami ograniczającymi projekt:
  • zakresem
  • jakością
  • harmonogramem,
  • budżetem,
  • zasobami,
  • ryzykiem.

Źródło: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, (praca zb.) Management Training & Development Center Sp. z o. o., Warszawa 2013, s. 5-6.

6. Czym jest trójkąt projektu?

Każdy projekt jest charakteryzowany przez trzy elementy, które składają się na trójkąt projektu.
Są to:

 • czas realizacji,
 • zakres (przedmiot, jakość itp.),
 • zasoby (ludzkie, kapitałowe, materialne, technologiczne, informacyjne).

Źródło: Kisielnicki J.: Zarządzanie Projektami, wyd. II rozszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 15.

Źródło: Kisielnicki J.: Zarządzanie Projektami, wyd. II rozszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 15.

Te trzy zmienne są od siebie zależne i zwiększając jeden z nich automatycznie zwiększa się co najmniej jeden z pozostałych dwóch. Niektórzy w środku trójkąta projektu dodają również jakość. Czas, zakres i dostępne zasoby mają duży wpływ na jakość efektów powstałych w projekcie.

7. Czym jest cykl życia projektu? Narysuj wykres cyklu życia projektu.

Cykl życia projektu (ang. project life cycle) to model realizacji projektu w czasie, który uwzględnia występujące w nim fazy, począwszy od jego zainicjowania do zamknięcia.  Etapy te tworzą określoną sekwencję, która wynika z potrzeb zarządczo-kontrolnych organizacji realizujących projekt oraz specyfiki samego projektu. Zwykle poszczególne fazy mają określony punkt rozpoczęcia i zakończenia oraz punkty kontrolne. Poszczególne fazy można wyodrębniać na podstawie celów funkcjonalnych projektu, bezpośrednich rezultatów, produktów cząstkowych lub wydzielonych kamieni milowych, czyli ważnych punktów w czasie, kluczowych dla kontynuowania dalszych prac w projekcie. Na dokładny kształt cyklu życia projektu może wpływać charakter organizacji, branża w jakiej działa i technologia w jakiej prowadzony jest projekt.

W cyklu życia projektu wyróżnia się cztery główne fazy:

 1. Definiowanie projektu.
 2. Planowanie i organizacja wykonawstwa projektu.
 3. Wykonawstwo projektu.
 4. Zakończenie projektu.

Poniżej przedstawiono ogólny model cyklu życia projektu.

Źródło: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, (praca zb.) Management Training & Development Center Sp. z o. o., Warszawa 2013, s. 36-37.

Zasoby w projekcie, w tym koszty, są zużywane przez cały czas trwania projektu, jednak z różną intensywnością. W większości projektów ich zużycie znacznie wzrasta pod koniec fazy planowania, wraz z rozpoczęciem niektórych zadań realizacyjnych, osiągając punkt kulminacyjny w fazie realizacji i malejąc w fazie zakończenia projektu.

Źródło: Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, C.H Beck, Warszawa 2010, s. 16-17.

Poszczególne fazy różnią się między sobą charakterem działalności, szczegółowymi etapami wchodzącymi w ich skład, nakładami pracy i ponoszonymi kosztami na ich realizację oraz zaangażowanymi uczestnikami. Szczegółowe różnice między nimi przedstawiono w tabeli poniżej.

Źródło: Zarządzanie projektami, red. Trocki M., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2003, s. 30.

 

FazyFaza definiowania projektuFaza planowania i organizacji wykonania projektuFaza wykonawczaFaza zakończenia
Charakter działalnościdziałalność koncepcyjnadziałalność organizacyjna i planistycznadziałalność wykonawcza, kontrolna i komunikacyjnadziałalność wdrożeniowa i sprawozdawcza
Etapy– inicjowanie projektu

– definiowanie projektu

– organizowanie zespołu projektowego

– określenie struktury projektu

– planowanie zasobów projektu

– organizowanie wykonawstwa projektu;

– wykonawstwo projektu

– kontrola wykonawstwa projektu

– koordynacja wykonawstwa projektu

– zamknięcie projektu
Koszty, nakładyniewielkie, wolno rosnąceśrednie,

rosnące

wysokie, rosnące do maksymalnego poziomuśrednie, spadające
Uczestnicy– zleceniodawca

– kierownictwo przedsiębiorstwa

– specjaliści odpowiedzialni za projekt

– zespół projektowy

– kierownictwo jednostek wykonawczych

– jednostki wykonawcze;

– zespół projektowy

– jednostki wykonawcze

– zespół projektowy

– kierownictwo przedsiębiorstwa

– zleceniodawca

Źródło: Zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2003, s. 32.

8. Czym są grupy procesów zarządzania projektem?

Proces to zbiór powiązanych ze sobą akcji i działań, przeprowadzonych w celu wytworzenia, otrzymania lub dostarczenia określonego zestawu wyrobów, rezultatów i usług. Każdy proces jest opisany za pomocą potrzebnych do niego wkładów (inputs), powstających w nim rezultatów (outputs) oraz stosowanych w nim narzędzi i technik (tools and techniques).

Procesy w projekcie można podzielić na dwie główne kategorie:

 • procesy zarządzania projektami, zapewniające efektywny przebieg realizacji przedsięwzięcia przez cały jego cykl życia,
 • procesy zorientowane na produkt, pozwalające doprecyzować i stworzyć produkt projektu.

Wszystkie procesy w projekcie pogrupowano w pięć grup nazywanych grupami procesów zarządzania projektem:

 1. Grupa procesów rozpoczęcie – procesy przeprowadzane w celu określenia nowego projektu lub jego fazy oraz uzyskanie zatwierdzenia na ich realizację.
 2. Grupa procesów planowania – procesy służące określeniu zakresu projektu, doprecyzowaniu celu oraz wyznaczenia działań niezbędnych do osiągnięcia celu projektu.
 3. Grupa procesów realizacji – procesy przeprowadzane w celu wykonania prac określonych w planie zarządzania projektem i zmierzające do osiągnięcia celu projektu.
 4. Grupa procesów monitorowania i kontroli – procesy wymagane w celu monitorowania i regulowania postępu prac realizacyjnych projektu oraz określania obszarów wymagających zmian w planie projektu oraz inicjowanie tych zmian.
 5. Grupa procesów zakończenia (zamknięcia) – procesy przeprowadzane w celu finalizacji wszystkich działań zmierzających do formalnego zamknięcia projektu.

Źródło: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition (praca zb.), Management Training & Development Center Sp. z o. o., Warszawa 2013, s. 45-47.

Rysunek poniżej ilustruje wzajemne oddziaływania między grupami procesów oraz ich stopień zachodzenia na siebie w trakcie trwania projektu lub etapu (fazy) projektu.

Źródło: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition (praca zb.), Management Training & Development Center Sp. z o. o., Warszawa 2013, s. 49.  

 

Źródło obrazka głównego: https://pixabay.com/pl/photos/ksi%C4%85%C5%BCka-stare-ksi%C4%85%C5%BCki-stary-791884/

Wszystkie wpisy z tej serii:

.

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.com/gantwexcelu


Leave a Reply

%d bloggers like this: