Pytania na egzaminy i kolokwia cz. 3


 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.com/gantwexcelu

Wszystkie wpisy z tej serii:

9. Czym różni się metoda, metodyka i metodologia?

Poniżej przedstawiono definicje pojęć metody, metodyki i metodologii:

 • Metodyka – zbiór zasad obejmujący sposoby wykonania jakiejś pracy.
 • Metoda – świadomie stosowany sposób działania prowadzący do uzyskania planowanego rezultatu.
 • Metodologia – nauka obejmująca metody badań naukowych, ich poprawność, skuteczność i naukową wartość.

W oddzielnym poście bardzo szczegółowo wyjaśniliśmy i porównaliśmy te terminy z odróżnieniem na polsko i angielskojęzyczne: https://kierownikprojektu.com/2019/03/27/metoda-metodyka-czy-metodologia/

Źródła:

 • https://sjp.pl/metodologia 
 • https://sjp.pl/metoda
 • https://sjp.pl/metodyka 

10. Co to jest zakres projektu?

Zakres (Scope) to suma wszystkich wyrobów, usług i rezultatów, które mają być wytworzone, dostarczone lub otrzymane w ramach projektu. 

Źródło: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition (praca zb.), Management Training & Development Center Sp. z o. o., Warszawa 2013, s. 537.

11. Czym jest zarządzanie zakresem projektu? 

Zarządzanie zakresem w projekcie (Project Scope Management) obejmuje procesy, które są niezbędne do tego, by w projekcie przewidziano wszystkie a jednoczenie wyłącznie te prace, które są konieczne do pomyślnego ukończenia projektu. Zarządzanie zakresem w projekcie polega na określeniu oraz kontrolowaniu tego co się mieści i nie mieści w ramach realizowanego przedsięwzięcia.

Zarządzanie zakresem w projekcie obejmuje procesy:

 1. planowania zarządzania zakresem (Plan Scope Management),
 2. zbierania wymagań (Collect Requirements),
 3. precyzowania zakresu (Define Scope),
 4. tworzenia struktury podziału pracy (Create WBS),
 5. przeprowadzania walidacji zakresu (Validate Scope),
 6. Kontrolowania zakresu (Control Scope)

Źródło: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition (praca zb.), Management Training & Development Center Sp. z o. o., Warszawa 2013, s. 537.

12. Jaka jest rola Kierownika Projektu?

Kierownik Projektu (Project Manager) to osoba powołana przez organizację do prowadzenia zespołu projektowego odpowiedzialnego za osiągnięcie celów tego projektu. Kierownik projektu doprowadza do wykonywania prac przez członków i innych interesariuszy. Wymaga to od niego posiadania umiejętności technicznych, interpersonalnych i analitycznych, które pomagają mu w analizie sytuacji i podejmowaniu odpowiednich decyzji.

Umiejętności interpersonalne Kierownika projektu:

 • przywództwo,
 • integrowanie zespołu,
 • motywowanie,
 • komunikacja,
 • wywieranie wpływu,
 • podejmowanie decyzji,
 • świadomość polityczna i kulturowa,
 • negocjowanie,
 • budowanie zaufania,
 • zarządzanie konfliktami,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów. 

Źródło: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition (praca zb.), Management Training & Development Center Sp. z o. o., Warszawa 2013, s. 16-18, 485. 

13.  Czym jest jest Karta Projektu?

Karta projektu (Project Charter) to dokument, który formalnie zatwierdza istnienie projektu i zapewnia Kierownikowi uprawnienia pozwalające pozyskać i wykorzystać zasoby organizacji do działań projektu. Podpisuje ją sponsor lub inicjator projektu.

Źródło: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition (praca zb.), Management Training & Development Center Sp. z o. o., Warszawa 2013, s. 16-18, 509. 

Napisaliśmy cały post o Karcie projektu wraz z szablonem do pobrania. Dostępny jest tutaj: https://kierownikprojektu.com/2018/10/29/czym-jest-karta-projektu/

14. Czym jest ryzyko i zarządzanie ryzykiem?

Ryzyko (Risk) to niepewne zdarzenie lub okoliczność, która w razie wystąpienia może mieć korzystny lub niekorzystny wpływ na cele projektu. Miarą ryzyka jest wartość iloczynu miary prawdopodobieństwa wystąpienia dostrzeganego zagrożenia lub szansy oraz miary wielkości jego/jej wpływu na cele.

Zarządzanie ryzykiem w projekcie (Project Risk Management) obejmuje procesy związane z przeprowadzeniem:

 • planowaniem zarządzania ryzykiem, 
 • rozpoznawaniem ryzyk,
 • analizą ryzyk, 
 • planowaniem reakcji na ryzyka, 
 • kontrolowaniem ryzyka w projekcie.

Źródło: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition (praca zb.), Management Training & Development Center Sp. z o. o., Warszawa 2013, s.  301, 529. 

https://www.governica.com/Ryzyko_%28PRINCE2%29

Temat ryzyka w projekcie bardzo obszernie opisaliśmy w tym poście:

https://kierownikprojektu.com/2016/11/24/ryzyko-w-projekcie-jako-kluczowy-czynnik-sukcesu/

15. Kim jest Interesariusz?

Interesariusz (Steakholder) to osoba, grupa ludzi lub organizacja, która może wywierać wpływ na decyzje, działanie lub rezultat projektu bądź podlegać faktycznemu lub postrzeganemu przez siebie wpływowi wynikającemu z decyzji, działania lub rezultatu projektu ze strony projektu.

Źródło: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition (praca zb.), Management Training & Development Center Sp. z o. o., Warszawa 2013, s. 508. 

16. Czym jest zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie?

Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie (Project Stakeholder Management) obejmuje procesy potrzebne do identyfikacji osób, grup i organizacji, które mogą wpływać na projekt lub podlegać wpływowi ze strony projektu. 

Źródło: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition (praca zb.), Management Training & Development Center Sp. z o. o., Warszawa 2013, s. 381. 

W tym poście https://kierownikprojektu.com/2016/08/01/analiza-interesariuszy-projektu/ opisaliśmy dokładnie zagadnienie interesariuszy, w szczególności:

 • etapy procesów zarządzania zaangażowaniem interesariuszy,
 • sposoby klasyfikacji interesariuszy
 • wpływ interesariuszy na projekt.

 

Źródło obrazka głównego:

Wszystkie wpisy z tej serii:

.

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.com/gantwexcelu


2 thoughts on “Pytania na egzaminy i kolokwia cz. 3

Leave a Reply

%d bloggers like this: