Czy projekt żyje, czyli cykl życia projektu


 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.com/gantwexcelu

Jak wiemy, projekty mogą się od siebie różnić, jednak w każdym z projektów możemy wydzielić następujące po sobie etapy i fazy zwane cyklem życia projektu. Wykonanie każdej z nich skutkuje zrealizowaniem projektu. 

Źródło: https://pixabay.com/pl/cyklu-pi%C4%99%C4%87-podstawowy-etap-szablon-3590308/

Każdy projekt w zależności od charakteru i struktury determinuje liczbę i rodzaj faz projektu, jednakże istnieje kilka prawidłowości i charakterystyki fazy: 

 • Pewien poziom ryzyka dotyczący czasu, kosztów, jakości.
 • Prawdopodobieństwem powodzenia projektu, które jest tym większe. im więcej jego faz zostało zrealizowanych.
 • Różnym poziomem nakładów i powstałych z nich produktów.

Rzecz jasna, różne modele cyklu życia projektów, a zarazem ich ramy czasowe, etapy i fazy mogą być specyficzne dla różnych branż oraz firm.

Z podstawowych faz cyklu życia projektu możemy wyróżnić:

.

 

Zrobiliśmy nasz pierwszy kurs online! Zapraszamy do kursu: Wykres Gantta w Excelu - https://www.subscribepage.com/gantwexcelu

I. Tworzenie koncepcji:

 • Zdefiniowanie głównej idei projektu.
 • Dokonanie analizy działań, możliwych występujących problemów.
 • Określenie pożądanego efektu.
 • Przeprowadzenie rozeznania w zakresie:
  • Możliwości realizacyjnych.
  • Podobnych rozwiązań na świecie.
  • Identyfikacji klienta i jego oczekiwań.
  • Efektów końcowych dla wszystkich interesariuszy.

II. Definiowanie projektu:

 • Określenie struktury zarządzania projektem.
 • Dokonanie analizy możliwości realizacyjnych koncepcji, czyli tzw. wykonalności projektu.
 • Oszacowanie kosztów.
 • Sporządzenie harmonogramu.
 • Zaplanowanie parametrów jakości, kosztów, czasu.
 • Przygotowanie analizy otoczenia projektu np. metodą SWOT.

III. Sporządzenie planu projektu:

 • Określenie niezbędnych zadań i czynności w realizacji projektu np. WBS.
 • Uustalenie kolejności wykonywania zadań.
 • Doprecyzowanie parametrów oraz ich optymalizacja:
  • Czasu.
  • Kosztów.
  • Jakości.
 • Dokonanie podziału obowiązków.
 • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontrolę przebiegu planu projektu.
 • Przygotowanie planu B.

IV. Realizacja projektu:

 • Trzymanie się założonego planu projektu.
 • Wprowadzenie korekt i usprawnień czasowych, kosztowych i jakościowych.
 • Śledzenie postępów w odniesieniu do planu projektu np. wykresem wypalania w projektach zwinnych.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów.
 • Oddanie i przekazanie odpowiedzialności za ich użytkowanie właścicielom.
 • Uzyskanie pisemnej akceptacji produktów od klienta, użytkownika, osób i instytucji finansujących realizację projektu.

V. Zakończenie projektu:

 • Dokonanie oceny i opracowanie raportu dotyczącego parametrów: czasu, kosztów i jakości.
 • Zestawienie uzyskanego wyniku z założeniami planu projektu.
 • Archiwizowanie dokumentacji projektowych.

Cykl życia projektu pomaga nam określić, jaka praca powinna zostać wykonana w każdej fazie oraz kto powinien brać udział w poszczególnych fazach. We fazach wstępnych ściśle współpracują ze sobą sponsorzy projektu, jak i sam kierownik projektu. Z kolejnymi fazami dołączają kolejni interesariusze projektu jak np. wykonawcy czy obserwatorzy. Każda faza powinna być opisywana lub spisywana w dokumentacji projektowej. Opisy te mogą być bardzo ogólne lub też szczegółowe. Oczywiście istnieje bardzo wiele koncepcji oraz rodzajów cyklów życia w zależności od tego na jaką metodykę w danym projekcie się zdecydujemy jaka jest charakterystyka projektu oraz wiele innych zmiennych.

Większość cyklów charakteryzuje się:

 • niskim zużyciem zasobów na początku trwania projektu, które wzrasta z czasem, a w ostatniej fazie zazwyczaj spada,
 • prawdopodobieństwo sukcesu jest najmniejsze na początku, a więc w tym czasie ryzyko porażki jest największe, czyli prawdopodobieństwo zakończenia projektu sukcesem z czasem wzrasta,
 • zdolność klientów do wpływu na ostateczne parametry wyrobu maleje z czasem; staje się to oczywiste, gdy weźmiemy pod uwagę, że koszt zmian i naprawy błędów wzrasta w każdej kolejnej fazie projektu.

Oczywiście cyklu życia projektu nie należy mylić z cyklem życia produktu. Można pomyśleć, że są one bardzo podobne, jednak cykl życia projektu wytwarza produkt natomiast cykl życia produktu go udoskonala lub zmienia produkt w czasie. Dostosowuje on rozwój produktu i pokazuje, że nawet najdoskonalsze produkty nie są obojętne na ciągłe zmiany potrzeb i gustów konsumentów.

To takie podstawowe informacje o cyklu życia projektu, jednak nie wyczerpaliśmy tematu do końca, mam nadzieję, że podzielicie się swoimi spostrzeżeniami w tym temacie. Może macie jakieś inne ciekawe cykle w swoich projektach, którymi chcecie się podzielić?

Zobacz podobne wpisy:

 

Źródła:


Leave a Reply

%d bloggers like this: