Czy projekt żyje, czyli cykl życia projektu

 


Jak wiemy projekty mogą się od siebie różnić, jednak w każdym z projektów możemy wydzielić następujące po sobie etapy i fazy zwane cyklem życia projektu. Wykonanie każdej z nich skutkuje zrealizowaniem projektu. 

Źródło: https://pixabay.com/pl/cyklu-pi%C4%99%C4%87-podstawowy-etap-szablon-3590308/

Każdy projekt w zależności od charakteru i struktury determinuje liczbę i rodzaj faz projektu, jednakże istnieje kilka prawidłowości i charakterystyki fazy: 

 • pewien poziom ryzyka dotyczący czasu, kosztów, jakości 
 • prawdopodobieństwem powodzenia projektu, które jest tym większe im więcej jego faz zostało zrealizowanych
 • różnym poziomem nakładów i powstałych z nich produktów

Rzecz jasna, różne modele cyklu życia projektów, a zarazem ich ramy czasowe, etapy i fazy mogą być specyficzne dla różnych branż oraz firm.

Z podstawowych faz cyklu życia projektu możemy wyróżnić:

I. Tworzenie koncepcji:

 • zdefiniowanie głównej idei projektu
 • dokonanie analizy działań, możliwych występujących problemów
 • określenie pożądanego efektu
 • przeprowadzenie rozeznania w zakresie:
  • możliwości realizacyjnych
  • podobnych rozwiązań na świecie
  • identyfikacji klienta i jego oczekiwań
  • efektów końcowych dla wszystkich interesariuszy

II. Definiowanie projektu:

 • określenie struktury zarządzania projektem
 • dokonanie analizy możliwości realizacyjnych koncepcji czyli tzw. wykonalności projektu
 • oszacowanie kosztów
 • sporządzenie harmonogramu
 • zaplanowanie parametrów jakości, kosztów, czasu
 • przygotowanie analizy otoczenia projektu np. metodą SWOT

III. Sporządzenie planu projektu:

 • określenie niezbędnych zadań i czynności w realizacji projektu np. WBS
 • ustalenie kolejności wykonywania zadań
 • doprecyzowanie parametrów oraz ich optymalizacja:
  • czasu
  • kosztów
  • jakości
 • dokonanie podziału obowiązków
 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontrolę przebiegu planu projektu
 • przygotowanie planu B

IV. Realizacja projektu:

 • trzymanie się założonego planu projektu
 • wprowadzenie korekt i usprawnień czasowych, kosztowych i jakościowych
 • śledzenie postępów w odniesieniu do planu projektu np. wykresem wypalania w projektach zwinnych
 • rozwiązywanie bieżących problemów
 • oddanie i przekazanie odpowiedzialności za ich użytkowanie właścicielom
 • uzyskanie pisemnej akceptacji produktów od klienta, użytkownika, osób i instytucji finansujących realizację projektu.

V. Zakończenie projektu:

 • dokonanie oceny i opracowanie raportu dotyczącego parametrów: czasu, kosztów i jakości
 • zestawienie uzyskanego wyniku z założeniami planu projektu
 • archiwizowanie dokumentacji projektowych
Źródło: https://mfiles.pl/pl/index.php/Plik:Cykl_zycia_projektu.gif

Cykl życia projektu pomaga nam określić, jaka praca powinna zostać wykonana w każdej fazie oraz kto powinien brać udział w poszczególnych fazach. We fazach wstępnych ściśle współpracują ze sobą sponsorzy projektu jak i sam kierownik projektu. Z kolejnymi fazami dołączają kolejni interesariusze projektu jak np. wykonawcy czy obserwatorzy. Każda faza powinna być opisywana lub spisywana w dokumentacji projektowej. Opisy te mogą być bardzo ogólne lub też szczegółowe. Oczywiście istnieje bardzo wiele koncepcji oraz rodzajów cyklów życia w zależności od tego na jaką metodykę w danym projekcie się zdecydujemy jaka jest charakterystyka projektu oraz wiele innych zmiennych.

Większość cyklów charakteryzuje się:

 • niskim zużyciem zasobów na początku trwania projektu, które wzrasta z czasem, a w ostatniej fazie zazwyczaj spada,
 • prawdopodobieństwo sukcesu jest najmniejsze na początku, a więc w tym czasie ryzyko porażki jest największe, czyli prawdopodobieństwo zakończenia projektu sukcesem z czasem wzrasta,
 • zdolność klientów do wpływu na ostateczne parametry wyrobu maleje z czasem; staje się to oczywiste, gdy weźmiemy pod uwagę, że koszt zmian i naprawy błędów wzrasta w każdej kolejnej fazie projektu.

Oczywiście cyklu życia projektu nie należy mylić z cyklem życia produktu. Można pomyśleć że są ode bardzo podobne, jednak cykl życia projektu wytwarza produkt natomiast cykl życia produktu go udoskonala lub zmienia produkt w czasie. Dostosowuje on rozwój produktu i pokazuje, że nawet najdoskonalsze produkty nie są obojętne na ciągłe zmiany potrzeb i gustów konsumentów.

To takie podstawowe informacje o cyklu życia projektu, jednak nie wyczerpaliśmy tematu do końca, mam nadzieję że podzielicie się swoimi spostrzeżeniami w tym temacieMoże macie jakieś inne ciekawe cykle w swoich projektach, którymi chcecie się podzielić?


Dodaj komentarz

%d bloggers like this: